Czech Language News 37/2012

[Recenze Pražské legendy]

 

Čeština patří mezi méně mluvené jazyky, tzv. Less Widely Used and Taught Languages, což se přirozeně dodnes odráží v kvantitě i spektru učebnic češtiny jako cizího jazyka. V posledních letech se však na trhu objevilo několik publikací, převážně pro začátečníky, které svou vybaveností po didaktické a grafické stránce v ničem nepokulhávají za moderními učebnicemi angličtiny, francouzštiny či španělštiny. Učebnice Lídy Holé jsou zajisté v tomto ohledu důležitými mezníky.

Nicméně je ve výuce češtiny jako cizího jazyka i nadále co dohánět. Adaptované texty k prohloubení jazykové kompetence porozumění čtenému textu až na několik výjimek v češtině prakticky neexistují. Adaptace známých literárních děl, např. v angličtině již dávno etablované, na sebe ještě stále nechávají čekat. A právě pro pokročilejší studenty může být práce s adaptovanými texty důležitým a navíc i zajímavým rozšířením znalostí jazyka spojeným s poznáním kultury, realit a mentality dané jazykové oblasti.

K prvním pionýrům adaptované prózy v češtině patří publikace Lídy Holé. V edici Adaptovaná česká próza nakladatelství Akropolis vyšly dosud tři graficky, didakticky i zaměřením (starší česká literatura) podobné učebnice: Pražské legendy, Staré pověsti české a moravské a Povídky malostranské.

Tato krátká recenze tematizuje publikaci první, Pražské legendy, adaptované na úrovni A2. Jedná se o brožurku s ponurou černobílou fotografií nočního Staroměstského náměstí na obalu, což podtrhuje historičnost a mystický charakter textů. Téměř všechny grafiky, fotografie a kresby v publikaci jsou černobílé, a tím vhodně sladěné s obsahem. Po krátkém úvodním slovu následuje deset silně zkrácených a – podle údajů autorky – na jazykovou úroveň A2 adaptovaných pražských legend, přičemž žádná z nich nepřesahuje délku jedné strany v oktávovém formátu. Vedle známých legend, např. o Golemovi nebo staviteli orloje Mistru Hanušovi, se studenti mohou seznámit i s legendami méně známými, jako např. s pověstí o čertech v Emauzích.

Adaptované legendy však tvoří pouze tematické jádro učebnice. Na tomto místě je třeba zdůraznit terminus učebnice, neboť v druhé části své publikace, na stranách 28 až 48, autorka koncipovala k textu každé legendy dvě stránky praktických cvičení. Jedná se o cvičení sémantická, syntaktická, gramatická a o cvičení k porozumění textu. Na závěr každé cvičební kapitoly autorka několika pomocnými hesly studenta motivuje k písemné a ústní reprodukci dané legendy. Cvičební částí publikace autorka rozšiřuje svou prvotní intenci k prohloubení kompetence čtení s porozuměním o další důležité didaktické aspekty, takže vzniká učebnice s cvičebnicí a slovníčkem, třetí částí publikace.

Přidání obsáhlého slovníčku, což u podobných příruček zdaleka není samozřejmost, je třeba hodnotit zvláště pozitivně. Lída Holá překládá vybraná slovíčka z jednotlivých textů pražských legend do angličtiny, němčiny a ruštiny, čímž značně rozšiřuje cílovou skupinu studentů. Autorka ve slovníčku pracuje polychromně. V oblasti substantiv označuje modře maskulina, červeně feminina a zeleně neutra, čímž nahrazuje standardní explicitní znázornění koncovek genitivu, slovesa (u nepravidelných konjugací je uvedena 1. os. sg. a vid) a další druhy slov ponechává v černé barvě. Ostatní slovní druhy autorka neoznačuje, adjektiva udává pouze v mužském rodě. Veškeré zkratky a symboly včetně barevného rozlišení substantiv autorka znázorňuje v přehledné tabulce na počátku slovníčku.

K německému překladu jen ještě nepatrná poznámka: na obal publikace se vloudil malý překlep v chybějícím „s“ v koncovce Deutsche(s) Wörterbuch, u německých ekvivalentů ve slovníčku zajisté není třeba udávat pro němčinou vládnoucí studenty slovesnou první osobu singuláru a budoucí čas – nejedná se o učebnici němčiny.

Celou publikaci uzavírá klíč ke cvičením a obsah. CD s mluvenými texty všech deseti v publikaci otištěných pražských legend vhodně doplňuje didaktický koncept a rozšiřuje jej o aspekty porozumění mluvenému textu. Profesionálními mluvčími namluvené texty – zdařilé je střídání ženského a mužského hlasu – jsou vysoké zvukové kvality, znějí přirozeně a jsou pro studenta dobře srozumitelné.

Adaptovaná próza Pražské legendy Lídy Holé přináší do výuky češtiny jako cizího jazyka nové didaktické aspekty – propojení adaptovaného textu s cvičebnicí a slovníčkem, obohacené o kulturní a historické aspekty. Publikace je použitelná jak ve vyučování, tak i při autodidaktické práci s češtinou. Zdařilý koncept autorky by jistě mohl inspirovat k další adaptaci české, snad i mladší literatury a dalších textů, např. textů z oblasti českých reálií.

Lenka Nerlich 

Přihlášení k odběru novinek

Po zadání e-mailové adresy Vás budeme informovat o našich nově vydávaných titulech či prezentacích našich knih. Počet e-mailů nepřesahuje počet vydaných knih, takže se nemusíte obávat záplavy nevyžádaných mailů. Zaregistrováním vyjadřujete souhlas s použitím Vaší e-mailové adresy výhradně k odběru informací z nakladatelství Akropolis, Vaše data nebudou v žádném případě postoupena třetí straně.

* = vyžadované pole