Czech Language News jaro 2013

[Recenze Čeština pro život / Le tchèque pour la vie / Чешский для жизни]

Čeština pro život. La tchéque pour la vie. Češskij dlja žizni. 15 moderních konverzačních témat
 
Učebnice Čeština pro život obsahuje patnáct konverzačních témat z běžného, každodenního života. Podle slov autorky předpokládá učebnice znalost češtiny na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce. Kniha je zaměřena na praktická a komunikační cvičení. Jak autorka sama píše v úvodu knihy, pracuje s hovorovými výrazy a běžně mluvenou češtinou, tím se snaží, podle mého názoru velmi úspěšně, dosáhnout autentičnosti jazyka.

Učebnice je rozdělena do patnácti kapitol na základě jednotlivých témat: Taková normální rodina, Jezte a pijte! Dobrou chuť, Jdeme nakupovat, Ukažte mi prosím cestu!, Autem, nebo letadlem?, Jedeme na dovolenou, Od jara do zimy, Jak ten čas letí, Co s načatým večerem?, Všechno nejlepší!, U doktora. Další, prosím…, Vlastní střecha nad hlavou, Móda a lidé kolem nás, Moje práce mě baví, Česká republika známá i neznámá.

Každá kapitola začíná několika úvodními konverzačními otázkami, které učiteli pomáhají navodit probírané téma. Následuje úvodní text, k němuž se váže několik cvičení ověřujících porozumění textu a hovorových výrazů nebo idiomů v textu použitých. Další část každé kapitoly tvoří gramatická a lexikální cvičení. Procvičování gramatiky je zaměřeno na různé vybrané komplikovanější jevy, např. deklinace obtížnějších substantiv a adjektiv, konjugace složitějších sloves, množné číslo, zájmena, doplňování předložek a spojek apod. Konverzační cvičení se snaží jednak vést studenty k samostatnému vyjadřování, jednak upevňovat správné reakce v rámci běžných životních situací. Praktická cvičení přinášejí mnoho podnětů ke skupinové i samostatné práci. Studenti popisují obrázky, přiřazují reakce k různým situacím, hrají role, simulují dialogy, doplňují věty, řadí za sebe věty ve správném pořadí apod. Učebnici doplňuje CD s nahrávkami, jejichž přepisy autorka zařadila na konec učebnice. Bohužel zde chybí číslování nahrávek – jak v přepisech, tak na CD jsou nahrávky označeny pouze číslem lekce a číslem cvičení. To může práci s knihou poměrně komplikovat. Autorka používá nahrávky běžně mluvené češtiny, čímž umožňuje studentům, aby si osvojili či lépe upevnili novou frazeologii a naučené výrazy. Na závěr každé kapitoly autorka připojuje slovníček česko-francouzsko-ruský (resp. česko-anglicko-německý, podle jazykové mutace učebnice). Ve slovníčku bohužel nenajdeme označení rodu ani žádné další poznámky k mluvnickým kategoriím slov, výslovnosti nebo k jejich dalšímu používání. Překlady nejsou vyčerpávající, ale jsou výstižné a pro práci s knihou bohatě postačují.

V závěru knihy je kromě zmiňovaných přepisů poslechových cvičení umístěn také klíč ke cvičením gramatickým a lexikálním a velmi stručný přehled české gramatiky sestávající ze skloňování podstatných jmen, přídavných jmen, stupňování přídavných jmen, skloňování zájmen a číslovek, časování sloves a krátkého výčtu předložek k jednotlivým pádům. Přehled gramatiky je tedy velmi neúplný a příliš nekoresponduje s cílovou skupinou. Jinak gramatika v knize vysvětlována není. Soudím, že tento přehled má sloužit pouze k letmému připomenutí některých vybraných gramatických jevů, které se v učebnici procvičují.

K učebnici rovněž náleží druhé, „drilové“ CD. Na tomto CD uživatelé učebnice naleznou ke každé kapitole přibližně čtyřicet až padesát česky namluvených frází k probíranému tématu. Přepisy spolu s překladem dle jazykové mutace učebnice jsou opět umístěny v zadní části knihy. Studenti si tak mají pravděpodobně nacvičit správnou výslovnost a zafixovat si základní komunikační obraty. V některých případech výběr těchto frází zcela nekoresponduje se studenty úrovně B2 až C1, kteří už by s větami typu: Jsem nemocný., Jsem Němec., Jaké je vaše povolání?, Naše dítě je malé. apod. neměli mít problémy.

Učebnice je doplněna barevnými fotografiemi a ilustracemi. Stránky jednotlivých kapitol (a tedy jednotlivé tematické celky) jsou ještě barevně odlišeny. Díky tomuto barevnému rozlišení a strukturovanému členění kapitol učebnice působí velmi přehledně a dobře se s ní pracuje.

Podle mého názoru je předkládaná učebnice pro studenty úrovně B2 až C1 Společného evropského referenčního rámce skutečně velmi vhodná a dobře využitelná ve všech typech konverzačně zaměřených kurzů nebo jako doplňková učebnice pro kurzy obecného jazyka.

Studenti si zde ujasní mnoho běžně užívaných frází a slovních obratů z každodenního života, a to nejen ve spisovném, nýbrž i v nespisovném jazyce. Rovněž zde mají možnost si procvičit složitější gramatické problémy a najdou i četné informace o českých reáliích, např. o některých českých městech, českých výrobcích, zvycích aj. Učitelé i studenti podle mého názoru rovněž ocení zajímavě pojatá témata, s nimiž se setkávají v běžném životě, zábavnost a nápaditost jednotlivých cvičení a především aktuálnost slovní zásoby.

Lenka Žehrová

Czech Language News jaro 2013

Přihlášení k odběru novinek

Po zadání e-mailové adresy Vás budeme informovat o našich nově vydávaných titulech či prezentacích našich knih. Počet e-mailů nepřesahuje počet vydaných knih, takže se nemusíte obávat záplavy nevyžádaných mailů. Zaregistrováním vyjadřujete souhlas s použitím Vaší e-mailové adresy výhradně k odběru informací z nakladatelství Akropolis, Vaše data nebudou v žádném případě postoupena třetí straně.

* = vyžadované pole