Czech Language News, jaro 2016

[Recenze První láska a jiné povídky]

Petr Šabach: První láska a jiné povídky

Upravené Šabachovy povídky vyšly před dvěma lety v nakladatelství Akropolis, kterému se od roku 2011 daří každoročně vydávat v řadě Adaptovaná česká próza nejméně jeden titul. Tento fakt vítají jak zájemci o češtinu jako cizí jazyk, tak i jejich vyučující, a to hned z několika důvodů. Soubory adaptovaných textů jsou vždy určeny pro konkrétní jazykovou úroveň podle Společného evropského referenčního rámce, což výborně slouží k orientaci při volbě četby. Texty bývají dobře vybrány, mají z hlediska využití ve výuce optimální délku na jednu až dvě stránky a doprovázejí je hezké ilustrace nebo fotografie. Ke každému textu najde čtenář sadu cvičení s klíčem, několikajazyčný slovníček a kvalitní nahrávku.

V případě adaptované prózy Petra Šabacha (*1951) vystupují všechny jmenované přednosti do popředí ještě výrazněji. Čtenáři se seznámí s jedním z nejčtenějších současných českých autorů, jehož texty se staly námětem velmi populárních filmů (např. Šakalí léta, Pelíšky a Pupendo). V deseti vybraných povídkách – na sobě nezávislých úryvcích z knih Hovno hoří (6 úryvků), Šakalí léta (2), Babičky (1) a Čtyři muži na vodě (1) – najdeme vtipně vyprávěná témata jako svátky a tradice, rodinný život, vztah muže a ženy i jejich pohledy na život a také svědectví z doby komunistického režimu. Jednotlivé úryvky (a zároveň kapitoly tohoto učebního materiálu) se tak přímo nabízí k doplňkové četbě ve výuce při probírání daných konverzačních témat, ale nadto i k práci s textem a filmem. Studenti například mohou srovnávat scénu z filmu Pelíšky, kdy otec na Vánoce vychvaluje přednosti nerozbitné skleničky, s úryvkem Sklenička z adaptované prózy.

Ještě než přejdu k didaktickému zpracování textů autorkami, ráda bych zmínila formu a míru adaptace povídek. Publikace je určena pro úroveň B1 a autorky zvolily úpravy původních textů odpovídající této úrovni. Jedná se především o zjednodušení složitých výrazů (nejčastěji sloves) či obratů, o zkrácení a vynechání některých detailů, které sice v originále dobře vykreslují dobu, ale čtenáři-cizinci by porozumění textu mohly ztížit, a o častější užití spisovných tvarů místo obecné češtiny (povídky Idol a Velikonoce ze souboru Šakalí léta). Obecná čeština je v úryvcích zastoupena nejčastěji v přímé řeči, i když výrazně méně než u Šabacha v originále. Studentům tedy není zcela odebrána příležitost seznámit se alespoň pasivně s jejími vybranými jevy. Nejvíce autorky zasáhly do úryvku pojmenovaného Na návštěvě, který výrazně zkrátily a zjednodušily, nejméně pak do povídky V obchodě, kterou by až na pár detailů bylo možno číst i v originále. Autorky vybraly úryvky z povídkových souborů a kromě adaptace jim daly i své názvy, které takto u Šabacha nenajdeme. Tyto spíše jednoduché názvy se obsahově váží k popisovaným situacím a slouží lepší orientaci v knize při práci ve výuce. Kromě těchto úprav je každá povídka-kapitola graficky rozdělena na dvě nebo více částí a v popisu této adaptace se dovídáme: Vždy před četbou následující části může čtenář odpovídat na otázky, které jsou mezi jednotlivé části autorkami vloženy, a předvídat, jak asi bude příběh pokračovat. Otázky mají inspirovat k vyjádření vlastních myšlenek k chápání textu, případně vést ke konverzaci při práci ve skupinách. Otázky je však možné také přeskočit a texty číst jako celek. Po zkušenostech s prací s touto publikací bych ze všech sledovaných úprav tuto jedinou vynechala a texty kromě titulu dále nedoplňovala. I přesto, že otázky v textu lze přejít, působí na čtenáře trochu rušivým dojmem. Nepoučený čtenář se dokonce může domnívat, že jde o Šabachův záměr, a tím si zkreslit dojem z jeho prózy. Naopak Soubory adaptovaných textů jsou vždy určeny pro konkrétní jazykovou úroveň podle Společného evropského referenčního rámce, což výborně slouží k orientaci při volbě četby. Naopak bych upřednostnila jinou formální úpravu a očíslovala řádky textů pro snazší orientaci při četbě a následné práci s texty.

Po těchto dvou drobných výtkách musím vyzvednout velmi dobře propracované úkoly k textům, které tvoří druhou část publikace. Soubory úkolů k jednotlivým povídkám jsou explicitně rozděleny na cvičení „před čtením“ a „po čtení“. Obě části se ve výuce výborně osvědčily, protože nabízejí pestrou škálu nápadů k procvičování slovní zásoby, frazeologie a částečně i gramatiky. Zároveň jsou tyto doprovodné úkoly k četbě podle mého názoru vtipné. Pro příklad uvedu povídku V kuchyni. Manžel se tady naučil řeč manželky a ví, co si ve skutečnosti jeho žena myslí, když používá nevinné výrazy jako „Nečti dlouho!“ nebo radostné zvolání „Snídaně!“. Autorky pak vyzývají studenty k úvaze o tom, co si asi doopravdy myslí manžel, když říká: „Viděl jsem kameru ve slevě.“ nebo „Nemáš hlad?“. Úkoly dále podněcují k živé konverzaci a hraní scének, ale i k praktickému písemnému projevu. Příkladem mohou být zadání k povídce U řeky, kde mají studenti v páru zahrát rezervování stolu v restauraci nebo přeobjednání u doktora či písemně požádat šéfa o den volna. Tak jako v těchto případech jsou i u dalších povídek cvičení tematicky často rozšířena nad obsah textů. V jednom cvičení k povídce První láska mají studenti rozeznat kritická sdělení od pochvalných, u povídky Štědrý den zase rozpoznat nadšení od zklamání a u povídky Idol rozlišit povzbuzení od varování. K povídce První láska najdeme také ojedinělé cvičení na rozlišení spisovné češtiny od obecné, která je jinak, jak již bylo řečeno, v povídkách v přímé řeči poměrně dost zastoupena (Idol, První láska, V kuchyni, U řeky, V obchodě, Na návštěvě). To si zřejmě lze vysvětlit faktem, že na úrovni B1 se aktivní rozlišování a případně užití obecné češtiny ještě nevyžaduje.

Třetí úsek knihy tvoří česko-anglicko-německo-ruský slovníček, který je pro cizojazyčné uživatele velmi praktickou učební pomůckou. U nepravidelných sloves v češtině nechybí údaj o první osobě singuláru prézentu a výrazy jsou přeloženy podle jejich významu v kontextu textů – například kašlat – tady: kašlat na něco. U některých slov chybí informace o zařazení výrazu do obecné češtiny (například to samý). Čtenáři by také jistě ocenili otištění slovníčku přímo za jednotlivými povídkami.

Každá povídka je doplněna černobílou ilustrací mladého výtvarníka Stanislava Setinského, který jimi velmi trefně vystihl náladu textů. Ilustrace působí dobově, tedy tak trochu retro, a snad i kvůli volbě barev a silných kontur svým stylem připomínají dílo tvůrce komiksů Jaromíra 99. Bonusem ke knížce je kompletní audionahrávka povídek (52 min.), která je profesionálně namluvena hercem Ivem Kubečkou ve velmi příjemné hlasové poloze a řečovém tempu. Mluvené slovo rámuje krátkými vsuvkami jednoduchý, ale výrazný hudební doprovod elektrické kytary. Jak ilustrace, tak i CD lze při práci s textem didakticky dobře využít.

Šabachova adaptovaná próza měla v mé výuce velmi pozitivní odezvu. Na jednu stranu to přičítám humornému charakteru samotných povídek a jejich tématům, na druhou stranu pak dobře vypracovaným doprovodným cvičením k četbě. Jako celek vyvolala tato kniha u mých studentů zájem o další Šabachovu tvorbu a samozřejmě o jím inspirované filmy. Proběhla pak například i diskuse o uměleckém zpracování normalizační doby. Vidím proto v této publikaci podnětný výukový materiál, který můžu středně a více pokročilým studentům češtiny i jejich vyučujícím vřele doporučit.

 

Radana Dielmannová

Czech Language News, jaro 2016

 

(Mgr. Radana Dielmannová se ve své praxi zaměřuje převážně na klientelu s německým a slovanským jazykovým pozadím. Od r. 2012 působí jako Senior Lecturer na katedře slavistiky Univerzity Salzburg v Rakousku. Kromě toho vyučuje v pravidelných kurzech v Mnichově a v intenzivních kurzech v České republice, které sama pořádá; kontakt: www.tschechischsprachkurse.de)

Přihlášení k odběru novinek

Po zadání e-mailové adresy Vás budeme informovat o našich nově vydávaných titulech či prezentacích našich knih. Počet e-mailů nepřesahuje počet vydaných knih, takže se nemusíte obávat záplavy nevyžádaných mailů. Zaregistrováním vyjadřujete souhlas s použitím Vaší e-mailové adresy výhradně k odběru informací z nakladatelství Akropolis, Vaše data nebudou v žádném případě postoupena třetí straně.

* = vyžadované pole