Časopis Matice moravské 1/ 2015

[Recenze Dějiny československého komiksu 20. století]

Dějiny československého komiksu 20. století

 

            Pro mnohého čtenáře bude možná překvapující, že dějiny komiksu, který bývá považován za typický fenomén nejnovější doby, se v naší vlasti odvíjejí již po více než sto let. První obrazové cykly se v českých zábavních a humoristických časopisech objevily již ve druhé polovině 19. století. Ovšem byly to až změny v časopisech, k nimž došlo na přelomu 19. a 20. století, které otevřely prostor pro masové prosazení obrázkových seriálů. Na začátku výkladu stojí symbolicky radikální přeměna časopisu Švanda dudák, redigovaného Ignátem Herrmannem, v periodikum obrázkové (předtím byl časopis neilustrovaný) v roce 1900. Autoři ve svém výkladu sledují dvě základní formy obrázkového seriálu: „komiks v užším slova smyslu“, který definují jako „cykly pracující s promluvovými bublinami (a dalšími specifickými prostředky dynamické “řeči obrazu„)“, a vedle toho „komentovaný seriál“, v němž „jsou jednotlivá obrazová pole (terminologicky panely) doprovázena komentářovými popiskami veršem či prózou“ (sv. 1, s. 17 anotované práce).

            Leckdo namítne, že Pepina Rejholcová či Myšpulín nepředstavují žádné ohromující kulturní zjevy a při nejlepší vůli nesnesou srovnání s hrdiny děl Jiráskových, Haškových, Čapkových či Hrabalových. Je však nutno přiznat, že v komiksu se svérázným způsobem zrcadlí „duch doby“ a komiks sám potom představuje specifický fenomén, podléhající vlastním vývojovým tendencím. Autoři zasazují vývoj domácích obrazových seriálů do mezinárodního kontextu a zachycují i recepci zahraničních komiksů tuzemskými čtenáři a tvůrci. Považuji za pozitivní, že část naší akademické literární vědy se v poslední době věnuje žánrům „okrajovým“ (srv. alespoň objevnou práci Pavla Janáčka Literární brak. Operace vyloučení, operace nahrazení. Brno, Host 2004). Zájem o dějiny komiksu navíc doprovází současná renesance interesu o tento žánr ze strany čtenářů, vydavatelů i tvůrců samotných. Připomeňme, že tvorba sériových obrázků přitahovala nejednou i respektované umělce, kteří se proslavili i v jiných oborech. Hned na počátku českého komiksu ostatně stál například Josef Lada, jeho příkladu následovali kupříkladu František Bidlo, Antonín Pelc, Ondřej Sekora, Hermína Týrlová, Jaroslav Foglar, Jiří Winter-Neprakta, Miloš Nesvadba, Miloš Macourek, Adolf Born, Radek Pilař, Theodor Pištěk, Miroslav Švandrlík, Kája Saudek či Ondřej Neff.

            Že je komiks součástí společenského vývoje a jeho vývoj je širším kulturním a politickým děním ovlivněn či přímo determinován, to napovídají i autory zvolené periodizační mezníky knihy, jež představují léta 1918, 1938, 1945, 1964, 1971 a 1985. Zlomy ve vývoji společnosti i postupná přeměna atmosféry nesporně podstatnou měrou ovlivnily tvářnost komiksu (a koneckonců i samotnou četnost jeho výskytu). V komiksu se zrcadlí tak výsostně mravní problémy, jakým je například ochota ke služebnosti autoritářským režimům. Aktivním pronacistickým kolaborantem a antisemitou se například stal František Voborský, autor již zmíněné Pepiny Rejholcové, jejíž naivní postavička pronikla i do filmu. Jiní tvůrci se zase s chutí zapojili do kampaně proti světovému imperialismu v padesátých letech minulého století.

            Autoři anotované publikace si museli při absenci úplné bibliografie československého komiksu před sebe postavit především nelehký úkol výčtově-soupisový, který pochopitelně otevírá riziko, že některé části komiksové tvorby zůstanou opomenuty nebo nedostatečně zdůrazněny. Tomáš Prokůpek (1975), Pavel Kořínek (1980), Michal Foret (1980) a Michal Jareš (1973), pracovníci Ústavu pro českou literaturu AV ČR a Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, podstoupili vskutku mravenčí práci a pořídili nadmíru důkladná excerpta, jež podchycují a charakterizují jednotlivé publikační platformy a komiksové série, ale současně přinášejí i obsažné informace o jednotlivých tvůrcích. Výklad je členěn v rámci základních period na kratší podkapitoly, které orientují čtenáře zpravidla vtipnými, až rozvernými názvy, jako např. Chaplin kontra Švejk, Ženská otázka a boj o zadní stranu či Každý měsíc nový Punťa, jež jsou doprovázeny konkrétnějšími podtituly. Slovní výklad je doplněn bohatými ukázkami komiksů, z nichž některé jsou ovšem špatně čitelné i s lupou a mají tak jen ilustrační charakter (kniha ovšem z podstaty věci neměla být antologií komiksu, byť i tak může být čtena).

            Předložená kniha není ryze monografickou publikací, byť řadu cenných syntetizujících pasáží přináší – zejména v úvodech ke kapitolám, ale i v jednotlivých „příbězích“, které velmi umně zasazují výklad do obecnějších souvislostí a přitom neopomíjejí formální popis zkoumaných děl. Publikace vznikla jako výstup projektu, podpořeného v letech 2010–2012 Grantovou agenturou České republiky. Fakt podpory agenturou je nesporným pozitivem, je nutno si ovšem klást otázku, zda opoždění při vydání výstupu projektu nesignalizuje, že tříletá lhůta je pro projekty podobného typu prostě krátká. Obsáhlá publikace, jejíhož vydání se statečně ujalo nakladatelství Filipa Tomáše Akropolis (a obstálo vskutku se ctí!), představuje nesporně mimořádný ediční počin, který si zasluhuje ocenění nejen zájemců o dějiny komiksu, ale i v širší obci historiků a příznivců kulturních dějin. V knize vedle hlavního textu nalezneme (konkrétně v brožovaném třetím svazku) podrobnou ediční poznámku, periodizační tabulku (ta se v graficky příjemné podobě objevuje ve výsecích i před jednotlivými kapitolami), přehled literatury a seznam zdrojů vyobrazení. Cenné jsou medailonky vybraných tvůrců komiksu a dva rejstříky – jmenný a názvový. Zahraničnímu čtenáři knihu přibližuje anglicky psané Summary.

Jiří Křesťan

Časopis Matice moravské 1/ 2015

Přihlášení k odběru novinek

Po zadání e-mailové adresy Vás budeme informovat o našich nově vydávaných titulech či prezentacích našich knih. Počet e-mailů nepřesahuje počet vydaných knih, takže se nemusíte obávat záplavy nevyžádaných mailů. Zaregistrováním vyjadřujete souhlas s použitím Vaší e-mailové adresy výhradně k odběru informací z nakladatelství Akropolis, Vaše data nebudou v žádném případě postoupena třetí straně.

* = vyžadované pole