Czech Language News 37/2012

[Recenze Čeština extra. Průvodce českou gramatikou A1–A2]

Populární metoda výkladu látky rozčleněného do krátkých kapitol a zrcadleného na protější straně cvičeními si v příručce Jany Harperové Čeština extra nalezla cestu také do výuky češtiny jako cizího jazyka. Jak autorka v předmluvě sama uvádí, podobně koncipované publikace spíše doplňují další, komplexnější učebnice jazyků a nekonkurují jim; přesto je zřejmé, že jim – právě jako v případě Češtiny extra – náleží místo na knižním trhu. Odpovídají potřebě učitelů vracet se systematicky k jednotlivým gramatickým jevům a uceleně je opakovat stejně jako potřebě studentů si tyto jevy skutečně osvojit (příslušné místo J. Harperové uvolnily starší, znovu nevydávané a především neaktualizované příručky Z. Švamberka, A. Trnkové ad.).
Čeština extra, určená začátečníkům (avizovaná je úroveň A1–A2), avšak užitečná také – ba nejednou především – pro pokročilejší studenty (nalezneme tu např. výklady pomnožného čísla včetně jeho deklinace, náročné lexikum), je rozčleněna do padesáti kapitol. Po úvodních výkladech, jež se týkají češtiny obecně (sloveso a jméno jako základní jednotky věty, věta a její uspořádání, jakkoli spíše v morfologické než syntaktické rovině), nabízí J. Harperová ve své učebnici jedenáct kapitol k jednotlivým tázacím slovům (co?, kdo?, kde? atd.), od nichž postupuje k souvisejícím tématům hláskoslovným, lexikálním a slovotvorným, morfologickým a syntaktickým. Stejně lze charakterizovat také její následující výklad zájmen (pět kapitol), sloves (deset kapitol) a nejpočetněji zastoupených, pro studenty nejproblematičtějších substantiv (šestnáct kapitol).
Praktický přístup, který poměřuje výklad skutečným územ jazyka a nebrání se odbočkám, vede J. Harperovou v její učebnici na jedné straně k prolínání výkladových hledisek, ba k oddělování látky, jež by se – z hlediska čistě systematického popisu jazyka – jinak ocitla pohromadě: např. personalia probere v lekcích 19–22 a shrne až v lekci 50; podobně i její výklad substantiv po vzorech a podvzorech může zastřít shody koncovek v některých pádech napříč rody. Před podobnými problémy však stojí všechny jazykové učebnice. Na druhé straně kniha nabízí řadu inspirativních, praxí poučených můstků mezi jazykovými jevy, členíc přitom látku do zvládnutelných, smysluplných celků. Na pozadí výkladu je zřetelná autorčina dobrá strukturní znalost jazyka (viz např. vydělení základních pádů, nominativu, akuzativu a genitivu).
Připojené příklady a cvičení, která J. Harperová rozdělila dle obtížnosti, působí reprezentativně, živě a nápaditě. Ocenit je v jejich případě třeba již snahu autorky nevzdálit se příliš zavedené jazykovědné terminologii a nesklouznout do nesrozumitelného výkladového idiolektu, a to i přes nutná zjednodušení a užití praktických termínů jako např. mini-slovo pro nepřízvučné slovo na 2. pozici ve větě (cenou za tento přístup jsou příklady jako mladý obchod). Cenný je nadto zřetel na význam osvojovaných konstrukcí pro komunikační dovednosti studenta, a vůbec velký objem nevykonstruované, běžně užívané češtiny v příručce. Cvičení v Češtině extra jsou nápaditá; úkoly jsou, tak jako příklady, užitečné pro samouky i skupiny s učitelem (doplňování modálních sloves do cestovních frází u dopravních značek, popis obrázků – prostorových vztahů ad.).
Na kvalitě učebnice J. Harperové, která je z výše řečeného přes drobnější připomínky patrná, mělo vedle autorky podíl i nakladatelství Akropolis: redakce textu je pečlivá, práci s příručkou usnadňuje mimoto investice nakladatelství do barev pro rozlišení gramatických jevů apod. (podobně jako v učebnicích Lídy Holé, k nimž Čeština extra odkazuje na vícero místech). Praktické, pro efektivní práci s knihou užitečné jsou také barevné gramatické tabulky, shrnující celou gramatickou přílohu, překlad výkladových českých textů do angličtiny v rámci komentáře ke knize, ba dokonce audioklíč, který je zdarma ke stažení na webu nakladatelství.
Čeština extra tak náleží mezi příručky, které pravděpodobně naleznou širší uplatnění, zároveň však i kvalitativně posunou výuku češtiny jako cizího jazyka.


Dalibor Dobiáš

Přihlášení k odběru novinek

Po zadání e-mailové adresy Vás budeme informovat o našich nově vydávaných titulech či prezentacích našich knih. Počet e-mailů nepřesahuje počet vydaných knih, takže se nemusíte obávat záplavy nevyžádaných mailů. Zaregistrováním vyjadřujete souhlas s použitím Vaší e-mailové adresy výhradně k odběru informací z nakladatelství Akropolis, Vaše data nebudou v žádném případě postoupena třetí straně.

* = vyžadované pole